People

 • Rachel Brichta

  Rachel Brichta

  Communications Specialist
  LSA Shared Services

  734.615.8910 / rfacey@umich.edu


 • Julie Claus

  Julie Burnett

  Student Services

  734.936.1842 / jclaus@umich.edu


 • Julia Hlavac

  Julia Hlavac

  Administrative Assistant, Weiser Center Cluster

  734.764.0351 / juliahla@umich.edu


 • Kwaiser Zana

  Zana Kwaiser

  Programming

  734.647.2743 / zkwaiser@umich.edu


 • Karla Mallette

  Karla Mallette

  CES Director
  Professor, Italian/Near Eastern Studies
  4010 MLB 1275

  734.647.2743 / alrak@umich.edu


 • ostafin_marysia

  Marysia Ostafin

  Manager, Weiser Center Cluster

  734.647.2237 / mostafin@umich.edu